Certifikáty

CERTIFIKÁTY

Poradenskou spoločnosťou pri zavádzaní ISR bola spoločnosť United BG, a.s. so sídlom v Považskej Bystrici. Proces zavádzania trval cca 1 rok, počas ktorého sa spoločnosť snažila zaviesť integrovaný systém riadenia do jednotlivých štruktúr spoločnosti.

Certifikačný audit vykonala spoločnosť RW TÜV Bratislava, s.r.o., ktorá na základe úspešného auditu certifikáty systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedeniu firmy slávnostne odovzdala dňa 8.4.2005 pri príležitosti 15. výročia pôsobenia spoločnosti Slovaktual na slovenskom trhu.

Integrované manažérske systémy v spoločnosti Slovaktual, s.r.o. sú založené na vzájomnej súčinnosti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo umožňuje neustále efektívnejšie riadenie spoločnosti.

Certifikáty – Vyhlásenie zhody